Dobry trener- Jak rozpoznać, których szkoleniowców warto zatrudniać?

by Beata on 22 listopada 2010

Trener-szkoleniowiec to osoba kształtująca kompetencje ludzi biorących udział w szkoleniach. Oczywiście trener trenerowi nie równy. Wiedzę teoretyczną możemy pozyskać z książek Internetu i wielu innych źródeł, ale umiejętność zastosowania jej w działaniu i odpowiednia ku temu motywacja to już zupełnie inna sprawa. I tu na scenę wkracza trener. Warto się uczyć, ale tylko od tych najlepszych. Jak rozpoznać dobrego trenera?

Kim jest dobry trener?

Zawód trenera jest szczególnym zajęciem. Często spotykamy się z określeniem, że aby wykonywać ten zawód, nie trzeba mieć ukończonej żadnej konkretnie określonej szkoły. Jest to o tyle zabawne stwierdzenie, że aby zostać trenerem potrzebne są odpowiednie predyspozycje zawodowe i osobowościowe, wysoki poziom wiedzy merytorycznej i dydaktyczne. Naprawdę nie każdy sprawdzi się w tym zawodzie. Jak mówią trenerzy, trudno nauczyć się pływania z książki, a jeszcze trudniej, przy jej pomocy wygrać zawody pływackie. Uczenie się to o proces rozwijania własnych kompetencji, czyli połączenia wiedzy i umiejętności z wykształceniem odpowiednich postaw, pozwalających nam odpowiednio tę wiedzę wykorzystać. Człowiek, który posiada wiedzę, potrafi ją odpowiednio przekazać i zmotywować nas do wykorzystania jej w praktyce, wart jest każdych pieniędzy.

Jak sprawdzić czy trener jest kompetentny?

  • Kompetencje zawodowe

Sprawdźmy czy trener, którego zatrudniamy ma wykształcenie odpowiednie do przedmiotu nauczania. Jakie ma doświadczenie praktyczne z zakresu umiejętności biznesowych, społecznych, ale też psychologicznych, socjologicznych i pedagogicznych. Jakie kursy, szkolenia przeszedł i od jak dawna pracuje w zawodzie trenera. Zwróćmy uwagę na to czy na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę. Idealny trener powinien ciągle się doskonalić. Ważnym elementem szkolenia trenerów są superwizje. W praktyce oznacza to, nadzór merytoryczny starszego bardziej doświadczonego trenera nad standardami jego pracy.

  • Rekomendacje i opinie

Sprawdźmy opinie pracodawców i uczestników szkoleń o trenerze. Popytajmy w firmach, które były szkolone przez danego trenera o stopień zadowolenia z przeprowadzonego szkolenia. To źródło informacji często uznawane jest za mało wiarygodne, ale daje nam obraz zakresu szkoleń prowadzonych przez daną osobę oraz miejsc, w jakich trener pracował.

  • Certyfikaty

Certyfikaty to ważne źródło informacji o kompetencjach trenera. Uzyskanie certyfikatu zakłada odbycie odpowiedniej ilość godzin szkoleń, doświadczeń i superwizji. Jeśli uzyskuje on w ten sposób rekomendację, oznacza to, że kompetencje trenera zostały zweryfikowane. Ważne miejsca weryfikacji to: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, Polskie Towarzystwo Psychologiczne Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Izba Firm Szkoleniowych, Grupa TROP lub Marik

Trener-szkoleniowiec to zawód, który zaczął się dynamicznie rozwijać w ostatnich latach. Akcesja Polski do UE spowodowała napływ do Polski funduszy na szkolenia, co z kolei zwiększyło zapotrzebowanie na trenerów. Zawód trenera-szkoleniowca cieszy się dużym wzięciem. Jak pokazują badania, firmy wydają rocznie na ich pracę nawet 700 milionów złotych. Co więcej – w latach 2007-2013 na pracę trenerów w Polsce zostaną wydane dofinansowania unijne rzędu 9,5 miliarda euro!

Źle przeprowadzone szkolenie, to poważne straty dla firmy. To nie tylko niepotrzebne koszty wynikające z poniesionych wydatków na szkolenie. To strata czasu, to także zniechęcony, zdezorientowany pracownik. Nie takich efektów oczekuje pracodawca zamawiający szkolenie. Po dobrym szkoleniu pracownicy nie tylko potrafią wykorzystać nowe umiejętności w pracy, ale często są bardziej otwarci na własny rozwój i dalsze kształcenie. Bardzo często odnotowywanym dodatkowym efektem pracy kompetentnego trenera jest znaczna poprawa relacji między pracownikami firmy. Warto więc zatrudniać najlepszych.

Seria artykułów zrealizowanych na zlecenie Instytutu Analiz im. Karola Gaussa