Analiza potrzeb szkoleniowych

by Beata on 13 grudnia 2017

Żadne szkolenie nie powinno być w zasadzie organizowane bez dogłębnej analizy potrzeb i celów szkoleniowych. Bez jasnego określenia, po co chcemy szkolić pracowników, w jakim kierunku i co chcemy w ten sposób osiągnąć szkolenie jest tylko stratą czasu i pieniędzy.

Czym jest analiza potrzeb szkoleniowych?

W podejściu klasycznym analiza potrzeb szkoleniowych ogranicza się do wąsko rozumianych potrzeb firmy. Polega ona na rozpoznawaniu potrzeb w sferze organizacyjnej firmy, określeniu zadań szkoleniowych i podzieleniu zadań na sekwencję zachowań, które można modelować przez trening. Analiza może dotyczyć też konkretnych pracowników oraz badania różnic między sposobem wykonywania zadań przez nich, a modelem wymaganym przez firmę.

Ponie­waż analizy takiej dokonuje się w kontekście funkcjonowania konkretnej firmy, motywy organizowania szkolenia są bardzo różne. Mogą nimi być

  • Próba rozwiązania aktualnego problemu zaburzającego funkcjonowanie firmy
  • Wprowadzenie zmian w firmie, reorganizacja, nowy model działania
  • Poprawa motywacji do pracy
  • Inne

Do czego potrzebna jest analiza potrzeb szkoleniowych

W niektórych firmach decyzja o zorganizowaniu szkolenia podejmowana jest w związku z zauważalnym spadkiem dochodów firmy. Jeśli nie zostanie właściwie zanalizowana przyczyna tego zjawiska, możemy wydać pieniądze na szkolenie, które i tak nie przyniesie poprawy sytuacji w firmie. np spadek sprzedaży sugeruje konieczność szkolenia w technikach sprzedaży przedstawicieli handlowych a problemem firmy może być nie ich brak kompetencji a wadliwa organizacja dostaw towaru.

Przeanalizowanie przed szkoleniem umiejętności już posiadanych przez pracowników, pozwoli nie tylko ustalić, co i w jakim stopniu należy skorygować, pomoże również w opracowaniu narzędzi do ich pomiaru. W końcu pomoże na etapie oceny efektów szkolenia – określić, jaki jest faktyczny stopień podniesionych umiejętności, jakie zmiany zachowań przyniosło szkolenie, a które obszary nadal wymagają skorygowania. Przeprowadze­nie pełnej analizy potrzeb umożliwia zatem ocenę rzeczywistych efek­tów szkolenia.

Jak dokonać analizy potrzeb szkoleniowych?

Analizy potrzeb szkoleniowych może dokonać firma zewnętrzna lub dział HR czy dział marketingu firmy. Każde z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy.

Właściwe zbadanie potrzeb szkoleniowych wymaga analizy takich danych, jak:

  • Zapis misji i strategii rozwoju firmy
  • Wyniki badań rynku, dane o konkurencji, dane o kosztach i zysku firmy
  • Biznesplany z ostatnich lat
  • Struktura organizacyjna firmy,
  • Zakres obowiązków i kompetencji poszczególnych pracowników wraz z zaplanowaną drogą kariery i ocenami pracowników
  • Informacje o wcześniej prowadzonych szkoleniach i ich efektach

Na podstawie analizy dokumentów i rozmów z dyrekcją i pracownikami, możemy zanalizować problemy firmy, jej mocne i słabe strony, oraz drogę do ich rozwiązania. Tylko takim sposobem możemy określić potrzeby i cele szkoleniowe.

Artykuł zrealizowany na zlecenie Instytutu Analiz im. Karola Gaussa